نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۸ مورد از کل ۵۵۲ مورد.

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

استادیار

حسابداری

گل چهره خلیلی

مربی

شیمی دریا

آنیتا خنافری

دانشیار

میکروبیولوژی

رویا خوئی

استادیار

مترجمی انگلیسی

محمد هادی

محمد هادی خورگامی

استاد

شیمی دریا

رضوان خوش لسان

مربی

مترجمی انگلیسی

ژاله

ژاله خوشخو

استادیار

شیلات

مرجانه خیر

مربی

مترجمی انگلیسی

فیروزه خیل تاش

مربی

زیست شناسی

اصغر

اصغر دادبه

استاد

ادبیات فارسی

فیروزه دالکی

مربی

علوم اجتماعی

مهدی

مهدی دانشور نائینی

مربی

مدیریت بازرگانی

علیرضا دانشوران

مربی

مدیریت صنعتی

مریم

مریم داودی

مربی

معارف اسلامی

پیروز درخشی

استادیار

شیمی دریا

آرزو درستیان

استادیار

ژئوفیزیک

علی اصغر

علی اصغر درودیان

استادیار

تربیت بدنی