نمایش 199 تا 216 مورد از کل 560 مورد.

حسین دهقان

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
حسین دهقان
استادیار دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/dehghan/fa

اکرم دوستی

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - علوم اجتماعی
اکرم دوستی
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/doosti/fa

مهران دولو

دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
مهران دولو
دانشیار دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/davallo/fa

سوزان ذوالریاستین

دکتری
علوم پایه - فیزیک
سوزان ذوالریاستین
استادیار دکتری
علوم پایه - فیزیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/zolriasatein/fa

محسن راثی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
محسن راثی
دانشیار دکتری
الهیات و معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasi/fa

محمدمهدی رادان

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - علوم اجتماعی
محمدمهدی رادان
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/radan/fa

ثریا

ثریا رازقی

دکتری
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
ثریا رازقی
استادیار دکتری
علوم انسانی - زبان وادبیات فارسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/razeghi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
برق و کامپیوتر - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

محمد

محمد ربانی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
محمد ربانی
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rabani/fa

رضا

رضا رجائی خراسانی

دکتری
شیمی - شیمی فیزیک

سید علی رحمانزاده

علوم انسانی - علوم اجتماعی
سید علی رحمانزاده
استادیار -
علوم انسانی - علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sarahmanzadeh/fa

شهرداد رحمانی فرد

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - حقوق
شهرداد رحمانی فرد
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmani-fard/fa

احسان رحمانی نیا

مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی حسابداری
احسان رحمانی نیا
استادیار -
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی حسابداری
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahmaninia/fa

فتح اله رحیمی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
فتح اله رحیمی
استادیار دکتری
علوم انسانی - حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimi/fa

حسین رحیمی خجسته

دکتری
علوم انسانی - حقوق
هرمز

هرمز رحیمیان اکی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
هرمز رحیمیان اکی
استادیار دکتری
الهیات و معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimian/fa

فروزنده رزاقیان

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی آلی
فروزنده رزاقیان
مربی کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی آلی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/razaghian/fa