نمایش 217 تا 234 مورد از کل 560 مورد.

حجت رسولی

دکتری
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
حجت رسولی
استاد دکتری
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasouli/fa

مژگان رشتچی

دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مژگان رشتچی
دانشیار دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashtchi/fa

مریم رشیدی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashidi/fa

بابک رضائی

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت صنعتی
بابک رضائی
مربی کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت صنعتی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaei/fa

فاطمه رضائی پور

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
فاطمه رضائی پور
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

منصور

منصور رضای مرساق

دکتری
علوم پایه - فیزیک
منصور رضای مرساق
استادیار دکتری
علوم پایه - فیزیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaye-mersagh/fa

مریم رضیئی

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
مریم رضیئی
استادیار دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/raziee/fa

فرحناز رفعت جو

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
فرحناز رفعت جو
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مریم رفعتی
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
احمد رفیعا
مربی کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa

فرناز

فرناز رفیعی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

احمد رفیعی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
احمد رفیعی
استادیار دکتری
علوم انسانی - حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmad-rafiei/fa

رباب رفیعی طباطبائی

دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
رباب رفیعی طباطبائی
دانشیار دکتری
علوم زیستی - میکروبیولوژی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-tabatabaei/fa

فاطمه رفیعی مقدم

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
فاطمه رفیعی مقدم
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - کتابداری واطلاع رسانی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei-moghadam/fa

مرضیه رمضانی

دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
مرضیه رمضانی
استادیار دکتری
علوم انسانی - علوم تربیتی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ramezani/fa