نمایش ۲۱۷ تا ۲۳۴ مورد از کل ۵۵۱ مورد.

مژگان رشتچی

دکتری
مترجمی انگلیسی

مریم رشیدی

دکتری
زبان ایتالیایی

بابک رضائی

دکتری
مدیریت صنعتی

فاطمه رضائی پور

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
فاطمه رضائی پور کارشناسی ارشد
- مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

مریم رضیئی

دکتری
شیمی تجزیه

فرحناز رفعت جو

کارشناسی ارشد
زبان و ادبیات عربی
فرحناز رفعت جو کارشناسی ارشد
- زبان و ادبیات عربی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

دکتری
مهندسی محیط زیست

احمد رفیعا

دکتری
زیست شناسی
فرناز

فرناز رفیعی

دکتری
بیولوژی دریا
بهروز

بهروز رفیعی

دکتری
مدیریت بازرگانی

مرضیه رمضانی

دکتری
علوم تربیتی