نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مجید ابردری

کارشناسی ارشد
محمد مهدی

محمد مهدی احمدی

دکتری
علوم زیستی
محمد مهدی احمدی
استادیار دکتری
mm_ahmadi@iau-tnb.ac.ir علوم زیستی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/m-ahmadi/fa

نیوشا احمدی
استادیار دکتری
n_ahmadi@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi/fa

مسعود احمدی افزادی
استادیار دکتری
m_ahmadi_afzadi@iau-tnb.ac.ir شیمی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-afzadi/fa

سیاوش احمدی چهره برق

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
سیاوش احمدی چهره برق
استادیار دکتری
s_ahmadi@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-chehrebargh/fa

منا
منا احمدی راد
استادیار دکتری
m_ahmadirad@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmadi-rad/fa

بهروز

بهروز ادیب

دکتری
بهروز ادیب
استادیار دکتری
b_adib@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/adib/fa

سودابه ارشادی منش

کارشناسی ارشد
سودابه ارشادی منش
مربی کارشناسی ارشد
s_ershadimanesh@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ershadimanesh/fa