نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
اسدا...
اسدا... افشاری
استادیار دکتری
a_afshari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshari/fa

فرشته افکاری
استادیار دکتری
f.afkari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa

هدیه اکبری سنه

کارشناسی ارشد
هدیه اکبری سنه
مربی کارشناسی ارشد
h_akbari@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

محمد رضا الهی منش

دکتری
برق و کامپیوتر
محمد رضا الهی منش
استادیار دکتری
Elahimanesh@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/elahimanesh/fa

محمد مهدی امامی ناصری

دکتری
برق و کامپیوتر
محمد مهدی امامی ناصری
مربی دکتری
m_emami_naseri@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-naseri/fa

ستوده

ستوده امامی یگانه

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
ستوده امامی یگانه
مربی دکتری
s_emami@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-yeganeh/fa

مژگان

مژگان امتیازجو

دکتری
علوم پایه
مژگان امتیازجو
دانشیار دکتری
m_emtiazjoo@iau-tnb.ac.ir علوم پایه
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emtiazjoo/fa

امیر

امیر امیری

دکتری
امیر امیری
استادیار دکتری
a_amiri@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

عظیم

عظیم امین عطائی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی
عظیم امین عطائی
استاد دکتری
a_aminataei@iau-tnb.ac.ir مدیریت و علوم اجتماعی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amin-ataei/fa