نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
اسدا...

اسدا... افشاری

دکتری
مدیریت بازرگانی
اسدا... افشاری
استادیار دکتری
a_afshari@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/afshari/fa

فرشته افکاری

دکتری
علوم تربیتی
فرشته افکاری
استادیار دکتری
f.afkari@iau-tnb.ac.ir علوم تربیتی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/afkari/fa

آرزو اقتداری

دکتری
زبان ایتالیایی
آرزو اقتداری
مربی دکتری
a_eghtedari@iau-tnb.ac.ir زبان ایتالیایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/eghtedari/fa

طیبه

طیبه اکبری راد

دکتری
علوم قرآن و حدیث
طیبه اکبری راد
استادیار دکتری
t_akbarirad@iau-tnb.ac.ir علوم قرآن و حدیث
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-rad/fa

هدیه اکبری سنه

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
هدیه اکبری سنه
مربی کارشناسی ارشد
h_akbari@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/akbari-sene/fa

اکبر

اکبر الصاق

دکتری
شیمی فیزیک
اکبر الصاق
مربی دکتری
a_elsagh@iau-tnb.ac.ir شیمی فیزیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/elsagh/fa

محمود الماسیان

دکتری
زمین شناسی
محمود الماسیان
استادیار دکتری
m_almasian@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/almasian/fa

محمد رضا الهی منش

دکتری
حقوق
محمد رضا الهی منش
استادیار دکتری
Elahimanesh@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/elahimanesh/fa

حسین امامی

مهندسی برق - مخابرات
حسین امامی
دانشیار -
h.emami@iau-tnb.ac.ir مهندسی برق - مخابرات
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami/fa

مجتبی

مجتبی امامی خلیل آباد

دکتری
معارف اسلامی
مجتبی امامی خلیل آباد
استادیار دکتری
Emami-Khalilabad@iau-tnb.ac.ir معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-khalilabad/fa

ستوده

ستوده امامی یگانه

دکتری
ادبیات فارسی
ستوده امامی یگانه
مربی دکتری
s_emami@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emami-yeganeh/fa

مژگان

مژگان امتیازجو

دکتری
بیولوژی دریا
مژگان امتیازجو
دانشیار دکتری
m_emtiazjoo@iau-tnb.ac.ir بیولوژی دریا
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/emtiazjoo/fa

نازنین امیر ارجمندی

دکتری
زبانهای خارجی
نازنین امیر ارجمندی
استادیار دکتری
amirarjomandi@iau-tnb.ac.ir زبانهای خارجی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amirarjomandi/fa

طوبی امیر عضدی

دکتری
جعرافیا برنامه ریزی روستا
طوبی امیر عضدی
دانشیار دکتری
t_amirazodi@iau-tnb.ac.ir جعرافیا برنامه ریزی روستا
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amir-azodi/fa

امیر

امیر امیری

دکتری
مهندسی مکانیک
امیر امیری
استادیار دکتری
a_amiri@iau-tnb.ac.ir مهندسی مکانیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amiri/fa

رکسانا امین زاده

دکتری
مترجمی انگلیسی
رکسانا امین زاده
استادیار دکتری
r_aminzadeh@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/aminzadeh/fa

عظیم

عظیم امین عطائی

دکتری
ریاضی
عظیم امین عطائی
استاد دکتری
a_aminataei@iau-tnb.ac.ir ریاضی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/amin-ataei/fa