نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
ولی اله

ولی اله انصاری

دکتری
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
v_ansari@iau-tnb.ac.ir برق و کامپیوتر
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکتری
m_owhadi@iau-tnb.ac.ir الهیات و معارف اسلامی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

کارشناسی ارشد
فنی و مهندسی
ماریادلاس ایبانیز
مربی کارشناسی ارشد
m_nievesibanez@iau-tnb.ac.ir فنی و مهندسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

وحید
وحید برادران
استادیار دکتری
v_baradaran@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

مریم

مریم بنانج

دکتری
مریم بنانج
استادیار دکتری
m_bananej@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

منوچهر
منوچهر بهمئی
دانشیار دکتری
m_bahmaei@iau-tnb.ac.ir -
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa