نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

مهسا تبری

دکتری
صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکتری
m_tabari@iau-tnb.ac.ir صنایع غذایی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

زیست شناسی
گلناز تجدد
استادیار -
g_tajaddod@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دکتری
شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکتری
k_tahvildari@iau-tnb.ac.ir شیمی کاربردی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دکترای تخصصی
شیمی تجزیه
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
f_tadayon@iau-tnb.ac.ir شیمی تجزیه
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

دکتری
حقوق
احمد ترابی
مربی دکتری
a_torabi@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

دکتری
فیزیک دریا
مسعود ترابی آزاد
دانشیار دکتری
m_azad@iau-tnb.ac.ir فیزیک دریا
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

دکتری
مترجمی زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکتری
m.tasnimi@iau-tnb.ac.ir مترجمی زبان انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

شکوه تفرشی

کتابداری
شکوه تفرشی
استادیار -
sh_tafreshi@iau-tnb.ac.ir کتابداری
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tafreshi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

دکتری
شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکتری
s_taghvaee@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

کریم مسعود تقی گنجی

دکتری
شیمی آلی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکتری
k_taghiganji@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

دکتری
میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
مربی دکتری
l_takbiri@iau-tnb.ac.ir میکروبیولوژی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

عبدالرسول تلوری

دکتری
مهندسی عمران
عبدالرسول تلوری
دانشیار دکتری
a.telvari@iau-tnb.ac.ir مهندسی عمران
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/telvari/fa

فریدون

فریدون تندنویس

دکتری
تربیت بدنی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
Tondnevis@iau-tnb.ac.ir تربیت بدنی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
j_tavana@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa

حمیدآقا تولائی

دکتری
ریاضی
حمیدآقا تولائی
دانشیار دکتری
h_tavalaee@iau-tnb.ac.ir ریاضی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavalaei/fa

علی ثقفی

دکتری
الهیات
علی ثقفی
مربی دکتری
a_saghafi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saghafi/fa

پیمان جابری

کارشناسی ارشد
مترجمی انگلیسی
پیمان جابری
مربی کارشناسی ارشد
p_jaberi@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/jaberi/fa