مریم مجیدی

اطلاعات استخدامی

کد پرسنلیمحل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریتاریخ استخدامپایه
۱۷۰۵۵دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم انسانیعضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسیقطعیتمام وقت۲۱