مریم مجیدی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده علوم انسانیعضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسیقطعیتمام وقت۲۱