صابر ساعتی مهتدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۶دبیری ریاضیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کارشناسی ارشد۱۳۷۵ریاضی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکترای تخصصی۱۳۸۰ریاضی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیقطعیتمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

1)

مدیر گروه ریاضی

از 83/6/19 تا 85/6/19

2)

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

از 83/8/20 تا 84/8/1

3)

عضو گروه علمی تخصصی رشته ریاضی و آمار منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

از 84/1/15 تا 86/1/15

4)

عضو کمیته تخصصی گروه ریاضی مقطع کارشناسی ارشد

از 84/11/15 تا کنون

5)

عضو کمیته تخصصی گروه ریاضی مقطع کارشناسی

از 85/2/2 تا کنون

6)

مدیر گروه ریاضی مقطع ارشد

از 86/10/25 تا 93/7/14

7)

عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه

از 87/3/6 تا 89/5/6

8)

عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه

از 87/3/6 تا 89/2/12

9)

عضو کمیته فرهنگی دانشکده

از 88/12/16 تا کنون

10)

عضو هیات علمی کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشکده علوم پایه

از 93/10/7 تا 94/10/7

1)

استاد منتخب فرهنگی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1390

2)

استاد منتخب پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1391

3)

استاد منتخب فرهنگی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1393

4)

استاد منتخب پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1394

دروس تدریس شده (کارشناسی)

1)

تحقیق در عملیات

2)

مبانی و برنامه‌نویسی کامپیوتر

3)

ریاضیات عمومی

4)

اصول و مبانی شبیه‌سازی کامپیوتری

5)

آمار حیاتی

6)

ریاضیات گسسته

7)

نظریه مجموعه‌های فازی

8)

نظریه گراف و کاربردهای آن

 

 

 

 

دروس تدریس شده (کارشناسی ارشد)

1)

تحلیل پوششی داده‌ها

2)

نظریه گراف

3)

کاربرد مجموعه‌های فازی در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

4)

مسایل منتخب در مهندسی صنایع

5)

تصمیم‌گیری کمی برای مدیران

6)

تحقیق در عملیات پیشرفته 1 و 2

7)

برنامه‌ریزی خطی پیشرفته

8)

تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

9)

منطق فازی و هوش مصنوعی

10)

زبان تخصصی پیشرفته

11)

تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

12)

منطق فازی و هوش مصنوعی

 

 

دروس تدریس شده (دکتری)

1)

حساب تغییرات و بهینه سازی 1 و 2

2)

علم مدیریت فازی

3)

ریاضیات فازی: نظریه تقریب

4)

مباحث منتخب در ریاضیات فازی