حمیدرضا شایگان فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۸زبان و ادبیات فارسیعلامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۷۱زبان و ادبیات فارسیآزاد واحد تهران مرکز
دکترای تخصصی۱۳۷۵زبان و ادبیات فارسیآزاد، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، دانشکدۀ علوم انسانیعضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسیقطعی رسمیتمام وقت۲۴

سوابق اجرایی