اختراع، اکتشاف

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

1

تهیه رزین های الکیدی از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

شیما مظفری

نسیبه ترین سان

49122

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

خرداد ماه 1387

2

تهیه رزین های اپوکسی جدید از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

شیما مظفری

نسیبه ترین سان

49123

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

خردادماه 1387

3

تولید بیودیزل (گازوئیل زیستی) و گلیسرین از ضایعات چربی حیوانی

(پوست دورریز مرغ)

کامبیز تحویلداری

پرانوش معارفی

محمدعلی امانی

نادر معارفی

56225

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

دی ماه

1387

4

فرآیند استخراج کارتنوییدها

(استاگزانتین، بتاکاروتن، سانتاگزانتین،لوتئین،بتاکرییتوگزانتین)

تولید کیتین وکیتوسان بطور پیوسته و همزمان از ضایعات میگو

کامبیز تحویلداری

سیده نغمه قاضی

محمدعلی امانی

58728

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

اردیبهشت

ماه

1388

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

5

Isolation and Identification of an Iranian Native Marine Streptomyces and confirming its Antimicrobial Properties

K .Tahvildari

S. Falsafi

A. Akhavan

Sepahi

M.R.Fallahian

And

A.Sheykhinejad

-

Department of Biology, Islamic Azad university, science and Research Branch

Iran

15-Nov-2010

6

تهیه فریک کلراید از واکنش اکسیدهای آهن با اسید کلریدریک در حضور گاز ازن

کامبیز تحویلداری

شیما نوری

58726

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

اردیبهشت ماه

1388

7

حذف متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) از محلول آبی توسط فرآیند اکسیداسیون با استفاده از پودر روی و مس طی یک فرآیند بسته

کامبیز تحویلداری

پرستو مرادیان

لیدا شیروانی

61659

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

آبانماه

1388

8

تهیه بیودیزل از روغن استخراجی گیاه کاپاریس اسپینوزا به روش ترانس استریفیکاسیون

کامبیز تحویلداری آیدا شریفی

69146

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

17

اسفند

1389

9

سنتز روان کننده زیستی از چربیهای پسماند مرغ

کامبیز تحویلداری

محمدرضا اله قلی قصری

نرگس داوری

69250

اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ایران

23 اسفندماه 1389

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

10

استفاده از کاتالیستهای فلزی مس و روی با نسبتهای مختلف جهت کاهش بار آلاینده و رنگ از پسابهای صنعتی

کامبیز تحویلداری

سیدمهدی پورمرتضوی

لیدا شیروانی

پرستو مرادیان

69396

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

15 فروردین

1390

11

تهیه سوخت زیستی از ضایعات حاصل از فرآوری نیشکر

کامبیز تحویلداری

مریم نوذری

69552

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

29 فروردین 1390

12

تهیه رزین با عامل اپوکسی از محصولات به دست آمده از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده به روش گلیکولیز

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

70579

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

18

تیرماه 1390

13

تهیه رزیهای پلی استر غیراشباع از محصولات بدست آمده از گلیکولیز پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

70576

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

18

تیرماه 1390

14

تهیه رزین های پلی استر غیر اشباع از محصولات به دست آمده از بازیافت پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده به روش آمینولیز

کامبیز تحویلداری

سمانه حیدری

71952

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

25

مهرماه 1390

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

15

طراحی و ساخت سیستم تصفیه ایی جهت حذف انواع آلاینده های آلی توسط نسبت های بهینه کاتالیست های مس و روی از پساب های پالایشگاهی و صنعتی

کامبیز

تحویلداری

رضا فضایلی

سارا فرزادمهر

سینا غلامی

76789

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

26

شهریور 1391

16

طراحی فرآیند فوتوکاتالیستی حذف آلاینده های الکلی از پساب های صنعتی و پالایشگاهی

کامبیز تحویلداری

رضا فضایلی

سارا فرزادمهر

سینا غلامی

76910

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

3

مهرماه 1391

17

تولید سوخت بایودیزل از روغن های سرخ کردنی پسماند با کاتالیست هتروژن تری سدیم فسفات

کامبیز تحویلداری

طاهره حاجی حیدر

78727

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

5

اسفندماه

1391

18

طراحی و ساخت سیستم تصفیه ایی جهت حذف انواع آلاینده های آلی توسط آلیاژ برنج از پساب های پالایشگاهی و صنعتی

کامبیز تحویلداری

سینا غلامی

79561

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

5

خردادماه 1392

19

طراحی و ساخت سیستم تصفیه ایی جهت حذف انواع آلاینده های آلی توسط آلیاژ نسبت های بهینه نانو کاتالیست های نانو اکسید مس و نانواکسید روی از پساب های پالایشگاهی و صنعتی

کامبیز تحویلداری

سینا غلامی

79554

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

4

خردادماه 1392

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

20

طراحی و ساخت سیستم تصفیه ای جهت حذف انواع آلاینده های آلی توسط نسبت های بهینه کاتالیست های اکسید مس و اکسید روی از پساب های پالایشگاهی وصنعتی

کامبیز تحویلداری

سینا غلامی

79552

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

4

خرداد ماه 1392

21

کاهش بارآلودگی رنگ اسید بلک 24 از پساب صنایع نساجی با استفاده از لامپ UV و روش انعقاد الکتریکی بوسیله الکترودهای استیل و آلومینیوم

کامبیز تحویلداری

لیلا فریدونی

79692

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

21 خردادماه

1392

22

سنتز نانوکاتالیست اکسید کلسیم برای تولید بیودیزل از روغن بازیافتی آشپزی

یاسمن نقوی انارکی

کامبیز تحویلداری

79825

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

4

مردادماه 1392

23

تهیه ی بایولوبریکانت

(روان کننده زیستی)

از روغن استخراجی گیاه

کامبیز تحویلداری

سوری محمدی

80793

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

16

مهرماه 1392

24

تهیه جاذب کیتوسان جهت حذف آلودگی های نفتی

کامبیز تحویلداری

محمد ربانی

کاملیا رحیم زاده عبدی

81472

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

30

آذر ماه 1392

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

25

تهیه بیولوبریکانت (روان کننده زیستی)

از روغن گلرنگ

دارای طبقه بندی بین المللی C01B;C11B;C08C;C11C

کامبیز تحویلداری

شراره اسماعیلی

84339

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

1

آذر ماه 1393

26

تولید بیودیزل (سوخت زیستی) از روغن گیاه گلرنگ و بررسی پارامترهای موثر بر واکنش ترانس استریفیکاسیون

دارای طبقه بندی بین المللی B01D;A01N

کامبیز تحویلداری

شراره اسماعیلی

84129

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

7

آبان ماه

1393

27

تولید بایودیزل از روغن بادام کوهی (الوک)

موفق به کسب امتیاز 3.6 از شورای تخصصی ارزیابی اختراعات، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران(27

مهرماه 1394)

دارای طبقه بندی بین المللی C09B;C10L

کامبیز تحویلداری

مطهره وارث

محمدرضا سرمستی امامی

محمد امین وارث

84708

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

30

فروردین ماه 1394

28

ساخت رنگ ضد خزه برای شناورها بر پایه نانواکسید مس و رزین اپوکسی

دارای طبقه بندی بین المللی B82B;C09B;B83Y

رضا فضایلی

کامبیز تحویلداری

ساغر دهقانی

86761

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

30 شهریور

1394

ثبت اختراع

ردیف

موضوع اختراع

نویسندگان

شماره ثبت اختراع

محل ثبت

کشور

سال انتشار

29

سنتز کاتالیزورهای نانو مغناطیسی Fe3O4

بارگذاری شده با

KF / KOH

و

CaO / KOH

به منظور استفاده در تولید سوخت دیزل زیستی از روغن های ریز جلبک های دریایی اسپیرولینا پلاتنسیس و کلرولا ولگاریس بومی ایران به روش الکترولیز

کامبیز تحویلداری

علیرضا فرخه

87604

سازمان ثبت اختراعات و اکتشافات

ایران

9

دی

1394