طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

مجری طرح

محل اجرای طرح

نوع طرح

تاریخ تصویب

طرح

تاریخ خاتمه

طرح

1

تهیه رزین های آلکیدی و رزین های اپوکسی از پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده (فاز آزمایشگاهی)

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاربردی

23 تیرماه 1387

11 اسفندماه 1388

2

تهیه رزین های آلکیدی و رزین های اپوکسی از پلی اتیلن ترفتالات مصرف شده در (مقیاس بنچ)

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاربردی

31 تیرماه 1388

9 آبان ماه 1389

3

بهینه سازی استخراج پیوسته، شناسایی و مقایسه مواد دارویی موجود در خرمای کبکاب/ دیری/ زاهدی/ استعمران

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاربردی

27

دی ماه 1388

15مهرماه 1391

4

ساخت راکتور مجهز به لامپ UV

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

کاربردی

16 اسفندماه 1389

22 اردیبهشت ماه 1392

5

شبیه سازی عددی پدیده های انتقال جرم و حرارت در فرآیند تحت خلاء تقطیر غشایی

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

کاربردی

12

بهمن ماه 1392

در حال انجام

6

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند تقطیر غشایی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

کاربردی

14

بهمن ماه 1392

در حال انجام

7

استخراج سموم ارگانوفسفره از آب ها و خاک های زیست محیطی با تلفیق دو روش

مختلف استخراجی

کامبیز تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)

شهر ری

کاربردی

30 تیرماه 1393

در حال انجام