سمت های اجرایی

ردیف

پست سازمانی

مکان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

1

آزمایشگاه تحقیقات صدر (آزمایشی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

25 /9/78

25/12/78

2

آزمایشگاه تحقیقات صدر (قراردادی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

25/12/78

1/7/79

3

عضو هیات علمی تمام وقت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشکده شیمی

1/7/79

تا کنون

4

ناظر سنجش ونظارت

دانشگاه آزاد اسلامی

1/7/79

تا کنون

5

عضو شورای فرهنگی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

82

86

6

مدیر امور فوق برنامه فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

12/3/82

1/9/86

پست های اجرایی در دانشگاه

ردیف

پست سازمانی

مکان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

7

سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی

دانشکده شیمی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

10/8/83

25/12/89

8

عضو هیات علمی تمام وقت با دریافت مرتبه استادیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشکده شیمی

13/12/85

تاکنون

9

عضو کمیته تخصصی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

14/5/86

تا کنون

10

عضو هیات علمی مدعو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

1/7/86

تا کنون

11

مسئول آزمایشگاه تحقیقات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشکده شیمی

28/8/87

1/7/89

12

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

3/5/87

تا کنون

13

عضو هیات علمی مدعو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

1388

تا کنون

14

کمیته فرهنگی دانشکده شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1388

تا کنون

15

سرپرست قطب علمی فناوری های صنعت نفت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

زمستان

1389

تا کنون

16

سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی

دانشکده فنی-مهندسی واحد تهران شمال

25/12/89

8/5/91

17

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

با حق رای

دانشکده فنی-مهندسی واحد تهران شمال

1390

1391

18

عضو هیات علمی مدعو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

1390

تا کنون

پست های اجرایی در دانشگاه

ردیف

پست سازمانی

مکان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

19

عضو هیات علمی مدعو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1390

تا کنون

20

عضو شورای راهبردی دفتر نهاد

نمایندگی مقام معظم رهبری

تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

29/4/90

1393

21

داور کرسی آزاد اندیشی دانشجویی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

29 /8 /90

29/8/90

22

نماینده کار آفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

8/10/90

تاکنون

23

مدیر پژوهش و فناوری

دبیرخانه استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی

7/5/91

1/6/93

24

عضو کمیته مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون دکتری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

16/6/91

1393

25

عضو شورای پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1/7/91

تا کنون

26

عضو کمیته تخصصی گروه شیمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

26/12/91

تا کنون

27

عضو هیات علمی مدعو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

1392

تا کنون

28

شورای هم اندیشی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1392

تا کنون

پست های اجرایی در دانشگاه

ردیف

پست سازمانی

مکان

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

29

عضو کمیته انضباطی بدوی دانشجویی دانشکده شیمی

با حق رای

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

7 مهرماه 1393

تا کنون

30

معاون دانشکده شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

6/8/93

تا کنون

عضویت ها

زمان خاتمه عضویت

زمان شروع عضویت

عنوان عضویت

ردیف

تاکنون

اول مهرماه 1379

عضو تمام وقت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/ دانشکده شیمی

1

تا کنون

1380

انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

2

تا کنون

1383

انجمن مهندسی شیمی ایران

3

تاکنون

1385

انجمن مخترعین کشور

4

تاکنون

1385

کتابخانه ملی

5

تاکنون

1388

شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

6

تا کنون

1391

شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

7

تاکنون

1392

کمیته استاندارد بیودیزل TC248

سازمان استانداردهای ایران

8