دوره های آموزشی

کارگاه های علمی

1- آشنایی با نرم افزار ویندوز، 32 ساعت، 1 آبان ماه 1384، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 – مقاله نویسی به زبان فارسی ، 14 ساعت ، 19 آبان ماه 1384، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3- آشنایی با اصول فن ترجمه، به مدت 23 ساعت ، 25 تیرماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4- مقاله نویسی به زبان انگلیسی، 16 ساعت، 12 مردادماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

5- آشنایی با آیین نامه های آموزشی و پژوهشی، 8 ساعت، 19 مردادماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

6- دوره اینترنتی آیین نگارش مکاتبات اداری، 24 ساعت، شهریورماه 1385 دانشگاه آزاد اسلامی/ منطقه 8

7- گواهی مدرس تخصصی کارآفرینی، به مدت 120 ساعت، شهریورماه 1388 ،کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی

کارگاه های فرهنگی

1- کارگاه توجیهی ویژه مدیران فرهنگی، مهمانسرای واحد علوم و تحقیقات ، 4-5 آذرماه 1383

2- اصول فلسفه تعلیم و تربیت،12 ساعت، 27 فروردین ماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3- آشنایی با روانشناسی تحول، 8 ساعت، 3 اردیبهشت ماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4- کاربرد فناوری و اطلاعات در تعلیم و تربیت، 8 ساعت ، 31 اردیبهشت ماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

5- ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی ، 8 ساعت ، 25 خردادماه 1385، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

6- دوره انگیزش و یاد دهی اثر بخش، 16 ساعت، 26 بهمن ماه 1385 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

7- تبیین خدمات، 12ساعت، 7 مهرماه 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامی منطقه

8- شرکت در دومین دوره آموزشی هیات های نظارت و ارزشیابی فرهنگی، 8 ساعت، 13 اردیبهشت ماه 1390 ، دبیرخانه استان تهران 8

9- سنجش و اندازه گیری، 14 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

10- مدیریت آموزشی، 16 ساعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

11- فلسفه آموزش و پرورش، 16 ساعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال