دروس تدریس شده

دروس تدریس شده

ردیف

نام درس

مقطع تحصیلی

1

اصول محاسبات شیمی صنعتی

کارشناسی

2

کارگاه شیشه گری

کارشناسی

3

کارآفرینی

کارشناسی

4

شیمی آب

کارشناسی

5

شیمی صنعتی1

کارشناسی

6

شیمی و تکنولوژی چرم

کارشناسی

7

شیمی و تکنولوژی نفت

کارشناسی

8

کارآموزی تابستانی گزارش نویسی و سمینار

کارشناسی

9

تمرین پژوهش

کارشناسی

10

طراحی رآکتور(واکنشگاه ها)

کارشناسی ارشد

11

شیمی و تکنولوژی چرم

کارشناسی ارشد

12

پتروشیمی و تکنولوژی آن

کارشناسی ارشد

13

مباحث نوین در شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

14

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

کارشناسی ارشد

15

گسترش شیمی از آزمایشگاه تا صنعت

کارشناسی ارشد

16

شیمی نفت

کارشناسی ارشد

17

روش تحقیق

کارشناسی ارشد

18

مباحث نوین در شیمی کاربردی

دکتری تخصصی Ph.D

19

کنترل دستگاهی در صنعت شیمی

دکتری تخصصی Ph.D

20

شیمی پلیمر پیشرفته

دکتری تخصصی Ph.D

21

شیمی پلیمر معدنی

دکتری تخصصی Ph.D

22

سمینار موضوع روز

دکتری تخصصی Ph.D

23

سمینار 1

دکتری تخصصی Ph.D

24

سمینار 2

دکتری تخصصی Ph.D