نمایش 163 تا 180 مورد از کل 570 مورد.
محمد

محمد حسنی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد حسابداری
محمد حسنی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد حسابداری

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasani/fa

الهام

الهام حسیبی

کارشناسی ارشد
شیمی - شیمی آلی
الهام حسیبی
مربی کارشناسی ارشد
- شیمی - شیمی آلی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hasibi/fa

سیدمجتبی حسینی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت
سیدمجتبی حسینی
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini/fa

فرزانه حسینی

دکترای تخصصی
علوم زیستی - میکروبیولوژی
فرزانه حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/farzaneh-hoseini/fa

سیدعلی حسینی المدنی

دکتری
علوم انسانی - روانشناسی
سیدعلی حسینی المدنی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - روانشناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hosseini-almadani/fa

زهرا

زهرا حسینی حمید

دکتری
الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
زهرا حسینی حمید
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseini-hamid/fa

مستانه

مستانه حقانی

دکترای تخصصی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مستانه حقانی
مربی دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/haghani/fa

علی حکمت ناظمی

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علی حکمت ناظمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

علیرضا حیدر زاده هنزایی

مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی
علیرضا حیدر زاده هنزایی
استادیار -
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت مالی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/heidarzadehhanzaei/fa

طلیعه خادمیان

دکتری
علوم انسانی - علوم اجتماعی
طلیعه خادمیان
استادیار دکتری
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/khademian/fa

تقی

تقی خالقی راد

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت بازرگانی
تقی خالقی راد
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت بازرگانی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

ابوالفضل خدادادی سریزدی

کارشناسی ارشد
علوم پایه - فیزیک

محمد خدایی وله زاقرد

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
محمد خدایی وله زاقرد
استادیار دکتری
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/khodaei-valeh-zaghard/fa

مریم خسروی

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم خسروی
استادیار دکتری
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/khosravi/fa