نمایش 217 تا 234 مورد از کل 570 مورد.

حسین رحیمی خجسته

دکتری
علوم انسانی - حقوق
هرمز

هرمز رحیمیان اکی

دکتری
الهیات و معارف اسلامی
هرمز رحیمیان اکی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimian/fa

فروزنده رزاقیان

دکترای تخصصی
شیمی - شیمی آلی
فروزنده رزاقیان
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/razaghian/fa

حجت رسولی

دکتری
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
حجت رسولی
استاد دکتری
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rasouli/fa

مژگان رشتچی

دکتری
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مژگان رشتچی
دانشیار دکتری
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashtchi/fa

مریم رشیدی

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rashidi/fa

بابک رضائی

کارشناسی ارشد
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت صنعتی
بابک رضائی
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت صنعتی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaei/fa

فاطمه رضائی پور

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
فاطمه رضائی پور
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

منصور

منصور رضای مرساق

دکتری
علوم پایه - فیزیک
منصور رضای مرساق
استادیار دکتری
- علوم پایه - فیزیک

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaye-mersagh/fa

مریم رضیئی

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
مریم رضیئی
استادیار دکتری
- شیمی - شیمی تجزیه

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/raziee/fa

فرحناز رفعت جو

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب
فرحناز رفعت جو
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات عرب

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

دکترای تخصصی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
مریم رفعتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

کارشناسی ارشد
علوم زیستی - زیست شناسی
احمد رفیعا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa

فرناز

فرناز رفیعی

دکتری
علوم و فنون دریایی - علوم دریایی
فرناز رفیعی
استادیار دکتری
- علوم و فنون دریایی - علوم دریایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/rafiei/fa

احمد رفیعی

دکتری
علوم انسانی - حقوق
احمد رفیعی
استادیار دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/ahmad-rafiei/fa