نمایش 253 تا 270 مورد از کل 560 مورد.

پیام سرائیان

دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک
پیام سرائیان
استادیار دکترای تخصصی
فنی و مهندسی - مکانیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saraeian/fa

جواد سرخوش

دکتری
برق و کامپیوتر
جواد سرخوش
دانشیار دکتری
برق و کامپیوتر
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sarkhosh/fa

سهیلا سردار دونقی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
سهیلا سردار دونقی
استادیار دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sardardoonaghi/fa

حمیدرضا

حمیدرضا سعیدنیا

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
حمیدرضا سعیدنیا
دانشیار دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saeidnia/fa

علی

علی سعیدی

دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد حسابداری
علی سعیدی
دانشیار دکتری
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی ارشد حسابداری
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/saeidi/fa

فهیمه سلیم پور

دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
فهیمه سلیم پور
استادیار دکتری
علوم زیستی - زیست شناسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salimpour/fa

لیدا

لیدا سلیمی

دکترای تخصصی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
لیدا سلیمی
استادیار دکترای تخصصی
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/salimi/fa

کتایون سماواتی

دکتری
علوم پایه - فیزیک
کتایون سماواتی
استادیار دکتری
علوم پایه - فیزیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/samavati/fa

محمد سمیع پورگیری

دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
محمد سمیع پورگیری
استادیار دکتری
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/samie-pourgiri/fa

سوان سهرائی

دکتری
علوم پایه - ریاضی
سوان سهرائی
استادیار دکتری
علوم پایه - ریاضی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohraiee/fa

امیرعباس سهراب بیگ

کارشناسی ارشد
علوم انسانی - حقوق
امیرعباس سهراب بیگ
مربی کارشناسی ارشد
علوم انسانی - حقوق
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohrab-beig/fa

محمودرضا

محمودرضا سهرابی

دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
محمودرضا سهرابی
استاد دکتری
شیمی - شیمی تجزیه
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/sohrabi/fa

آذر

آذر سوکی

کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
آذر سوکی
مربی کارشناسی ارشد
الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/souki/fa

الهام سیاسی

دکتری
علوم زیستی - ژنتیک
الهام سیاسی
استادیار دکتری
علوم زیستی - ژنتیک
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/siasi/fa

سید هادی سید وکیلی

الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
سید هادی سید وکیلی
مربی -
الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/seyedvakili/fa

ساعد

ساعد سیفاریان اصل

کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
ساعد سیفاریان اصل
مربی کارشناسی ارشد
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
-

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/seifarian-asl/fa