نمایش 109 تا 126 مورد از کل 570 مورد.

حمید پوریوسفی

دانشیار
علوم انسانی - علوم اجتماعی
حمید پوریوسفی
دانشیار دکتری
- علوم انسانی - علوم اجتماعی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/pouryousefi/fa

مژگان پویا

مربی
فنی و مهندسی
مریم

مریم پیوندی

دانشیار
علوم زیستی - زیست شناسی
مریم پیوندی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/peyvandi/fa

مهسا تبری

استادیار
علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی
مهسا تبری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - علوم و مهندسی صنایع غذایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tabari/fa

گلناز تجدد

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی
گلناز تجدد
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tajaddod/fa

کامبیز

کامبیز تحویلداری

دانشیار
شیمی - شیمی کاربردی
کامبیز تحویلداری
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی کاربردی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tahvildari/fa

فریبا

فریبا تدین

دانشیار
شیمی - شیمی تخصصی
فریبا تدین
دانشیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تخصصی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tadayon/fa

احمد ترابی

مربی
علوم انسانی - حقوق
احمد ترابی
مربی دکتری
- علوم انسانی - حقوق

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi/fa

مسعود

مسعود ترابی آزاد

دانشیار
علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا
مسعود ترابی آزاد
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - فیزیک دریا

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/torabi-azad/fa

مهشاد

مهشاد تسنیمی

استادیار
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مهشاد تسنیمی
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tasnimi/fa

سعید

سعید تقوائی گنجعلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
سعید تقوائی گنجعلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghvaei-ganjali/fa

مصطفی تقی زاده انصاری

استادیار
علوم انسانی - حقوق

کریم مسعود تقی گنجی

استادیار
شیمی - شیمی
کریم مسعود تقی گنجی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/taghi-ganji/fa

لعیا تکبیری اسکوئی

مربی
علوم پایه - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی
لعیا تکبیری اسکوئی
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی سلولی ملکولی- میکروبیولوژی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/takbiri-oskooei/fa

فریدون

فریدون تندنویس

استاد
علوم و فنون دریایی
فریدون تندنویس
استاد دکتری
- علوم و فنون دریایی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tondnevis/fa

جمیله توانا

مربی
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
جمیله توانا
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://jadidi-miandashti.faculty.iau-tnb.ac.ir/tavana/fa